loading page

Management of a Delivery Suite During the COVID-19 Epidemic
 • +8
 • Hongbo Qi,
 • Miao Chen,
 • Xin Luo,
 • Xiyao Liu,
 • Yuan Shi,
 • Tianjiao Liu,
 • Hua Zhang,
 • Jun Zhang,
 • Yangyu Zhao,
 • Chao Tong,
 • Philip Baker
Hongbo Qi
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Xin Luo
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Xiyao Liu
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Yuan Shi
Chongqing Medical University Affiliated Children's Hospital
Author Profile
Tianjiao Liu
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Hua Zhang
The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Canada-China-New Zealand Joint Laboratory of Maternal and Fetal Medicine, Chongqing Medical University
Author Profile
Jun Zhang
Xinhua Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University
Author Profile
Yangyu Zhao
Author Profile
Philip Baker
University of Leicester
Author Profile