loading page

How Can Internet Technologies Help Hospital to Curb COVID-19: PUMCH Experience from China
 • +13
 • Qianyu Zhuang,
 • Guoqiang Sun,
 • Feng Zhang,
 • Jianguo Zhang,
 • Liluan You,
 • Si Chen,
 • Ke Zeng,
 • Xiaoyang Meng,
 • Wen Li,
 • Yue Peng,
 • Peng Peng,
 • Weiguo Zhu,
 • Mingwei Qin,
 • Mingyan Chen,
 • Bingshui Hu,
 • Hui Pan
Qianyu Zhuang
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Guoqiang Sun
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Feng Zhang
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Jianguo Zhang
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Liluan You
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Si Chen
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Ke Zeng
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Xiaoyang Meng
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Wen Li
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Yue Peng
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Peng Peng
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Weiguo Zhu
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Mingwei Qin
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Mingyan Chen
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Bingshui Hu
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile
Hui Pan
Peking Union Medical College Hospital
Author Profile

Peer review status:Published

18 Aug 2020Published in Health Information Management Journal on pages 183335832094667. 10.1177/1833358320946674