loading page

Previous history of immediate reactions changes predictive accuracy for pediatric peanut allergy
  • +5
  • Naoko Fusayasu,
  • Tomoyuki Asaumi,
  • Kyohei Takahashi,
  • Ken-ich Nagakura,
  • Makoto Nishino,
  • Sakura Sato,
  • Noriyuki Yanagida,
  • Motohiro Ebisawa
Naoko Fusayasu
National Hospital Organization, Sagamihara National Hospital
Author Profile
Tomoyuki Asaumi
National Hospital Organization, Sagamihara National Hospital
Author Profile
Kyohei Takahashi
National Hospital Organization, Sagamihara National Hospital
Author Profile
Ken-ich Nagakura
National Hospital Organization Sagamihara National Hospital
Author Profile
Makoto Nishino
National Hospital Organization, Sagamihara National Hospital
Author Profile
Sakura Sato
National Hospital Organization, Sagamihara National Hospital
Author Profile
Noriyuki Yanagida
National Hospital Organization, Sagamihara National Hospital
Author Profile
Motohiro Ebisawa
National Hospital Organization, Sagamihara National Hospital
Author Profile