Join
Turar Ryskulov Kazakh Economic University
http://www.kazeu.kz