Join
Peking University: 04830260x: 理论计算机科学基础 | Introduction to Theoretical Computer Science
https://www.edx.org/course/li-lun-ji-suan-ji-ke-xue-ji-chu-pekingx-04830260x-0