Join
Peking University: C程序设计进阶
https://www.coursera.org/learn/c-chengxu-sheji