Join
Shanghai Jiao Tong University: 杏林探宝——认知中药
https://www.coursera.org/learn/zhong-yao-zhi-shi