Red light-induced citrus fruit colouration is attributable to increased carotenoid me...
Jinli Gong, Yunliu Zeng, Qiunan Meng, et al.
Metabolic profiling reveals local and systemic responses of kiwifruit to Pseudomonas...
Pu Liu, Xiaojie Wang, Yawei Li, et al.