The exogenous natural phospholipids, EPA-PC and EPA-PE, contributes to ameliorate lip...
Yingying Tian, Yanjun Liu, Changhu Xue, et al.