loading page

Multimodal treatment of children with sacrococcygeal yolk sac tumor: retrospective analysis of clinicopathology characteristics and relapse-free survival
 • +7
 • Jia Zhu,
 • Huadong Chen,
 • Tingting Chen,
 • Zijun Zhen,
 • Juan Wang,
 • Feifei Sun,
 • Su-Ying Lu,
 • Junting Huang,
 • Zhang Yizhuo,
 • Xiaofei Sun
Jia Zhu
Sun Yet-Sen University Cancer Center
Author Profile
Huadong Chen
The First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University
Author Profile
Tingting Chen
Sun Yat-sen University Cancer Center
Author Profile
Zijun Zhen
Sun Yat-sen University Cancer Center
Author Profile
Juan Wang
Sun Yet-Sen University Cancer Center
Author Profile
Feifei Sun
Sun Yat-sen University Cancer Center
Author Profile
Su-Ying Lu
Sun Yat-sen University Cancer Center
Author Profile
Junting Huang
Sun Yet-Sen University Cancer Center
Author Profile
Zhang Yizhuo
Sun Yat-sen University Cancer Center
Author Profile
Xiaofei Sun
Sun Yet-Sen University
Author Profile