Prediction model of fatigue life of Ni-based single crystal superalloy specimen with...
xiangzhen xue, wenxian li, Zhixun Wen, et al.