The effect of residual stress on mixed-mode crack propagation behavior in friction st...
Xiushuo Zhang, Yu E Ma, Zhenhai Wang, et al.
The effect of residual stress on mixed-mode crack propagation behavior in friction st...
Xiushuo Zhang, Yu E Ma, Zhenhai Wang, et al.