Combinatorial chemistry in toad: a protoxin self-resistance way to its own bufadienol...
Denglang Zou, Jianbin Ma, Qiqi Wang, et al.