Three-year follow-up results of cryoablation of atrial fibrillation patients:A compar...
Yixing Zheng, Zhongyuan Ren, Jun Zhang, et al.