Development of an indirect ELISA detecting Swine acute diarrhea syndrome coronavirus...
Peng Peng, Yuepeng Gao, Qingfeng Zhou, et al.