Hydro-Upgrading of Algal Biocrude in Tetralin for the Production of High-Quality Liqu...
Lei Chen, Lin-Xin Yin, Pei-Gao Duan, et al.