Genetic Etiologic Analysis in 74 Chinese Han Women with Idiopathic Premature Ovarian...
Jiandong Shen, Dianyun Qu, Yan Gao, et al.