Self-inflicted Multiple organs Injury with Nail Gun
Fan He, Shiqiang Wang, Changjiang Yu, et al.
Modified mini-maze via left thoracic cavity under VATS for paroxysmal atrial fibrilla...
Fan He, Bijun Xu, Shiqiang Wang, et al.