Simplified calculation method for coupled thermal--mechanical stress of drum using be...
yanjun Li, zhenhua Zhang, qingpeng Zeng, et al.