loading page

CircRNA expression profile and circRNA-miRNA-mRNA crosstalk in allergic rhinitis
  • +5
  • Chang-Yu Qiu,
  • Qing Yang,
  • Mei-Ping Lu,
  • Min Yin,
  • Wan-Yun Xu,
  • Xin-Jie Zhu,
  • Xin-Yan Cui,
  • Lei Cheng
Chang-Yu Qiu
The First Affiliated Hospital, Nanjing Medical University
Author Profile
Qing Yang
The First Affiliated Hospital, Nanjing Medical University
Author Profile
Mei-Ping Lu
The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University
Author Profile
Min Yin
The First Affiliated Hospital, Nanjing Medical University
Author Profile
Wan-Yun Xu
The First Affiliated Hospital, Nanjing Medical University
Author Profile
Xin-Jie Zhu
The First Affiliated Hospital, Nanjing Medical University
Author Profile
Xin-Yan Cui
The First Affiliated Hospital, Nanjing Medical University
Author Profile
Lei Cheng
The First Affiliated Hospital, Nanjing Medical University
Author Profile

Peer review status:Published

Jun 2021Published in World Allergy Organization Journal volume 14 issue 6 on pages 100548. 10.1016/j.waojou.2021.100548