Global dynamics of an nonautonomous SEIRS epidemic model with vaccination and nonline...
Long Zhang, Xiaolin Fan, Zhidong Teng, et al.