Detection and genetic diversity of water buffalo astrovirus in Guangxi province of Ch...
Qingli Fang, Mingyang Li, Haifeng Liu, et al.
Detection and genetic diversity of water buffalo astrovirus in feces reveals neurotro...
Qingli Fang, Mingyang Li, Haifeng Liu, et al.