Identification of novel deep intronic PAH gene variants in patients with phenylketonu...
Xiaohua Jin, Yousheng Yan, Chuan Zhang, et al.
Analysis of Correlation between Whole Exome Sequencing and Ultrasound Examination in...
Yuan Tian, Erfeng Yuan, Jinshuang Gao, et al.